پای فرزاد حسنی به شورای نظارت باز شد

پای فرزاد حسنی به شورای نظارت باز شد
عضو شورای نظارت بر صدا و سیمار با انتقاد از رفتار توهین آمیز یکی از مجریان صدا و سیما در برنامه اکسیر، از بررسی این موضوع …

پای فرزاد حسنی به شورای نظارت باز شد

عضو شورای نظارت بر صدا و سیمار با انتقاد از رفتار توهین آمیز یکی از مجریان صدا و سیما در برنامه اکسیر، از بررسی این موضوع …
پای فرزاد حسنی به شورای نظارت باز شد

بک لینک قوی

خرم خبر