چهارسوی لیگ/ گمانه زنی ها درباره تغییر آخرین رای AFC

چهارسوی لیگ/ گمانه زنی ها درباره تغییر آخرین رای AFC
پس از رای کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری دیدارتیم های ایرانی مقابل تیم های عربستانی در کشور عمان فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه ای شکایت خود را به این حکم اعلام کرد اما نصیر زاده معاون کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در برنامه چهار سوی لیگ شبکه خبر گفت: امکان ابطال رای AFC بسیار ضعیف است.
۲۱:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


چهارسوی لیگ/ گمانه زنی ها درباره تغییر آخرین رای AFC

پس از رای کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری دیدارتیم های ایرانی مقابل تیم های عربستانی در کشور عمان فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه ای شکایت خود را به این حکم اعلام کرد اما نصیر زاده معاون کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در برنامه چهار سوی لیگ شبکه خبر گفت: امکان ابطال رای AFC بسیار ضعیف است.
۲۱:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


چهارسوی لیگ/ گمانه زنی ها درباره تغییر آخرین رای AFC

بک لینک