مشاور رئیس‌جمهور فیش حقوق خود را منتشر کرد

مشاور رئیس‌جمهور فیش حقوق خود را منتشر کرد
در پی بحث‌های اخیر به‌وجودآمده درباره حقوق‌های برخی مدیران، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصویر فیش حقوقی خود را …

مشاور رئیس‌جمهور فیش حقوق خود را منتشر کرد

در پی بحث‌های اخیر به‌وجودآمده درباره حقوق‌های برخی مدیران، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصویر فیش حقوقی خود را …
مشاور رئیس‌جمهور فیش حقوق خود را منتشر کرد

موسیقی