رونمایی از تاکسی های جدید شهر اصفهان / تصاویر

رونمایی از تاکسی های جدید شهر اصفهان / تصاویر
اولین محموله از تاکسی آریو به تعداد 150 دستگاه خودرو بر اساس قرارداد منعقد شده بارگیری و تحویل تاکسی رانی شهر اصفهان …

رونمایی از تاکسی های جدید شهر اصفهان / تصاویر

اولین محموله از تاکسی آریو به تعداد 150 دستگاه خودرو بر اساس قرارداد منعقد شده بارگیری و تحویل تاکسی رانی شهر اصفهان …
رونمایی از تاکسی های جدید شهر اصفهان / تصاویر

اس ام اس جدید