سابقه چک برگشتی دیگر مانعی برای دریافت دسته‌چک نیست

سابقه چک برگشتی دیگر مانعی برای دریافت دسته‌چک نیست
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بر این اساس تکلیفی مبنی بر خودداری …

سابقه چک برگشتی دیگر مانعی برای دریافت دسته‌چک نیست

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بر این اساس تکلیفی مبنی بر خودداری …
سابقه چک برگشتی دیگر مانعی برای دریافت دسته‌چک نیست

آپدیت نود32 ورژن 8

مجله اینترنتی