آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد چیست؟

آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد چیست؟
کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باید تابع عرضه و تقاضای بازار باشد و تغییر آن به صورت دستوری و یک شبه به اقتصاد داخلی آسیب وارد می‌کند.

آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد چیست؟

کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی باید تابع عرضه و تقاضای بازار باشد و تغییر آن به صورت دستوری و یک شبه به اقتصاد داخلی آسیب وارد می‌کند.
آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد چیست؟

دانلود فیلم با لینک مستقیم