یورش پلیس ترکیه به پایگاه هوایی اینجرلیک

یورش پلیس ترکیه به پایگاه هوایی اینجرلیک
پلیس ترکیه به پایگاه هوایی اینجرلیک که آمریکا نیز از آن استفاده می کند حمله کرد.
۲۰:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


یورش پلیس ترکیه به پایگاه هوایی اینجرلیک

پلیس ترکیه به پایگاه هوایی اینجرلیک که آمریکا نیز از آن استفاده می کند حمله کرد.
۲۰:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


یورش پلیس ترکیه به پایگاه هوایی اینجرلیک

ورزش و زندگی