ابراهیمی سرپرست مدیرعامل باشگاه نفت تهران شد

ابراهیمی سرپرست مدیرعامل باشگاه نفت تهران شد
با حکم رئیس هیئت امنای موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران،ابراهیمی سرپرست باشگاه نفت تهران شد.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۴ اردیبهشت


ابراهیمی سرپرست مدیرعامل باشگاه نفت تهران شد

با حکم رئیس هیئت امنای موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران،ابراهیمی سرپرست باشگاه نفت تهران شد.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۴ اردیبهشت


ابراهیمی سرپرست مدیرعامل باشگاه نفت تهران شد

آهنگ جدید