فرودگاه های لیورپول و شارل دو گل تخلیه شد!

فرودگاه های لیورپول و شارل دو گل تخلیه شد!
منابع خبری از تخلیه دو فرودگاه جان لنون لیورپول انگلیس و شارل دو گل پاریس به دلیل مسائل امنیتی خبر دادند.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۳۱ اردیبهشت


فرودگاه های لیورپول و شارل دو گل تخلیه شد!

منابع خبری از تخلیه دو فرودگاه جان لنون لیورپول انگلیس و شارل دو گل پاریس به دلیل مسائل امنیتی خبر دادند.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۳۱ اردیبهشت


فرودگاه های لیورپول و شارل دو گل تخلیه شد!

عکس