کاهش اختیارات شهرداری تهران در معاملات مالی

کاهش اختیارات شهرداری تهران در معاملات مالی

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از تهیه طرحی برای کاهش اختیار شهرداری در معاملات مالی خبر داد.

کاهش اختیارات شهرداری تهران در معاملات مالی

(image)

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از تهیه طرحی برای کاهش اختیار شهرداری در معاملات مالی خبر داد.

کاهش اختیارات شهرداری تهران در معاملات مالی

روزنامه ایران