دولت برای پرداخت یارانه ها دست به تخلف نزند

دولت برای پرداخت یارانه ها دست به تخلف نزند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای پرداخت یارانه ها دست به تخلف نزند.

دولت برای پرداخت یارانه ها دست به تخلف نزند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای پرداخت یارانه ها دست به تخلف نزند.
دولت برای پرداخت یارانه ها دست به تخلف نزند

دانلود موزیک