7 گروه مشمول دریافت کارت خرید کالا شدند

7 گروه مشمول دریافت کارت خرید کالا شدند
طی جلسه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی اصلاح شد.

7 گروه مشمول دریافت کارت خرید کالا شدند

طی جلسه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی اصلاح شد.
7 گروه مشمول دریافت کارت خرید کالا شدند

90ورزشی