اصلاح نظام بانکی اولویت اصلی اقتصاد کشور است

اصلاح نظام بانکی اولویت اصلی اقتصاد کشور است
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اولویت اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی را اصلاح نظام بانکی و سیاستهای پولی کشور دانست و گفت: سیاستهای دولت تحت تأثیر گروه‌های فشار و رانت جویانی شکل می‌گیرد که در بخش مسکن ذی‌نفع هستند.

اصلاح نظام بانکی اولویت اصلی اقتصاد کشور است

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اولویت اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی را اصلاح نظام بانکی و سیاستهای پولی کشور دانست و گفت: سیاستهای دولت تحت تأثیر گروه‌های فشار و رانت جویانی شکل می‌گیرد که در بخش مسکن ذی‌نفع هستند.
اصلاح نظام بانکی اولویت اصلی اقتصاد کشور است

اسکای نیوز