قدردانی رئیس رسانه ملی از پوشش اخبار روز جهانی قدس

قدردانی رئیس رسانه ملی از پوشش اخبار روز جهانی قدس
دکتر علی عسکری، هم زمان با روز جهانی قدس از فعالیت های عوامل فنی و اجرایی شبکه‌های مختلف خبری، تلویزیونی، رادیویی و برون‌مرزی برای پوشش راه‌پیمایی روز جهانی قدس بازدید و از تلاش آنان در پوشش رسانه ای راهپیمایی این روز قدردانی کرد.
۱۶:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


قدردانی رئیس رسانه ملی از پوشش اخبار روز جهانی قدس

دکتر علی عسکری، هم زمان با روز جهانی قدس از فعالیت های عوامل فنی و اجرایی شبکه‌های مختلف خبری، تلویزیونی، رادیویی و برون‌مرزی برای پوشش راه‌پیمایی روز جهانی قدس بازدید و از تلاش آنان در پوشش رسانه ای راهپیمایی این روز قدردانی کرد.
۱۶:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


قدردانی رئیس رسانه ملی از پوشش اخبار روز جهانی قدس

خبر جدید