مسافران کوچه ماه نشان

مسافران کوچه ماه نشان
گروهی از هموطنانمان سال هاست با برپایی سفره افطار در یکی از خیابان های شهر از روزه داران رهگذر پذیرایی می کنند.
۰۷:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


مسافران کوچه ماه نشان

گروهی از هموطنانمان سال هاست با برپایی سفره افطار در یکی از خیابان های شهر از روزه داران رهگذر پذیرایی می کنند.
۰۷:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


مسافران کوچه ماه نشان

آهنگ جدید