جان کربی: باج به ایران اهرمی برای آزادی اتباع امریکایی بوده است

جان کربی: باج به ایران اهرمی برای آزادی اتباع امریکایی بوده است
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اذعان کرد این کشور از پرداخت بدهی خود به ایران به عنوان یک اهرم برای آزادی اتباعش در ایران استفاده کرده است.
۲۱:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


جان کربی: باج به ایران اهرمی برای آزادی اتباع امریکایی بوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اذعان کرد این کشور از پرداخت بدهی خود به ایران به عنوان یک اهرم برای آزادی اتباعش در ایران استفاده کرده است.
۲۱:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


جان کربی: باج به ایران اهرمی برای آزادی اتباع امریکایی بوده است

تلگرام