از طعنه عجیب اسکوچیچ به داور تا استیماچ که می گوید بازیکن سالاری آزارش نمی دهد!