نخست وزیر هند، دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد

نخست وزیر هند، دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد
«نارندرا مودی» نخست وزیر هند درصدر هیات عالیرتبه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی برای سفری دو روزه بعدازظهر یکشنبه دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد.
۱۸:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


نخست وزیر هند، دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد

«نارندرا مودی» نخست وزیر هند درصدر هیات عالیرتبه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی برای سفری دو روزه بعدازظهر یکشنبه دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد.
۱۸:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


نخست وزیر هند، دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد

خرم خبر