27 مرداد؛ پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان

27 مرداد؛ پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان
به حساب هر یک از 2 میلیون و 900 هزار بازنشسته ، مبلغی از 227 هزار تا یک میلیون و 568 هزار تومان واریز می شود …

27 مرداد؛ پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان

به حساب هر یک از 2 میلیون و 900 هزار بازنشسته ، مبلغی از 227 هزار تا یک میلیون و 568 هزار تومان واریز می شود …
27 مرداد؛ پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان

فستیوال فیلم