15 سال زندان به دلیل پیامک اعتراض به اعدام شیخ نمر

15 سال زندان به دلیل پیامک اعتراض به اعدام شیخ نمر
دادگاه عربستان یک شهروند این کشور را به اتهام رد و بدل کردن پیامک‌هایی با مضمون اعتراض به اعدام شیخ نمر، به 15 سال زندان محکوم کرد.

15 سال زندان به دلیل پیامک اعتراض به اعدام شیخ نمر