پلیس پورتلند: تظاهرات‌ اعتراضی به انتخاب ترامپ تبدیل به شورش شده است

پلیس پورتلند: تظاهرات‌ اعتراضی به انتخاب ترامپ تبدیل به شورش شده است
در پی تداوم تظاهرات در پورتلند، پلیس این کشور ضمن شورش نامیدن تحولات، برای کنترل تظاهرات در این شهر وارد عمل شده است.

پلیس پورتلند: تظاهرات‌ اعتراضی به انتخاب ترامپ تبدیل به شورش شده است

نصب بیتالک