رویترز: با پیروزی ترامپ پایه برجام لرزان شد/ ریچارد نفیو: با برجام وداع کنید

رویترز: با پیروزی ترامپ پایه برجام لرزان شد/ ریچارد نفیو: با برجام وداع کنید
خبرگزاری انگلیسی در تحلیلی پیروزی نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا را در تضاد با بقا برجام برشمرد.

رویترز: با پیروزی ترامپ پایه برجام لرزان شد/ ریچارد نفیو: با برجام وداع کنید