راه اندازی رشته های هنرستانی براساس آمایش منطقه ای + فیلم

راه اندازی رشته های هنرستانی براساس آمایش منطقه ای + فیلم

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش در مدارس هر استان، باید متناسب با ظرفیت آن استان راه اندازی شود .

راه اندازی رشته های هنرستانی براساس آمایش منطقه ای + فیلم