بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده است

بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده است
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بدعهدی‌های کشورهای سلطه طلب، روند توافق برجام را با محدودیت‌هایی مواجه کرده اما این بدعهدی‌ها چیزی از ارزش توافق به عمل آمده کم نمی‌کند.

بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده است